top of page

גישת אדוות הלב

            האם קהילה יכולה לרפא סרטן?

וּכְ מ וֹ   חַ לּ וֹ ן   שֶׁ נִּ פְ תַ ח ,   קֶ רֶ ן   שֶׁ מֶ שׁ   זְ הֻ בָּ ה   ז וֹ הֶ רֶ ת   מִ בַּ עַ ד   לָ אָ בָ ק

 

 

 


 

 

האם קהילה יכולה לרפא?

האם מחלה, או כל התמודדות אחרת של היחיד (טראומה, אבדן, אלימות מסוגים שונים וכיוצ"ב), נושאת, מעבר להיבט הפיזי, גם מסר פנימי על החיים?

האם המסר מיועד לא רק לנושא המחלה אלא גם לאנשים אחרים?

האם זו קריאת השכמה ובקשה לשינוי שעד היום לא העזתם לעשות?

האם ריפוי יכול לכלול בתוכו מעגל של אנשים, ולא רק את נושא המחלה?

"אדוות הלב"מזמינה ראייה חדשה מאתגרת,של הדרך מהתמודדות היחיד לשינוי תודעת האנושות.

מחלה משקפת לגוף, למערכת כולה, כי היא יצאה מאיזון.על תאי הגוף הבריאים להתעורר ולפעול יחדיו ליצירת איזון מחדש, וכך להציל את הגוף.

נושא המחלה הוא תא בגוף האנושות. הוא משקף לה כי היא יצאה מאיזון וכי עליה להתעורר ולפעול.

אני ואתה, הקהילה של אותו אדם, אנחנו התאים האחרים, הבריאים, בגוף.

האם אתם מוכנים להיות חלק מקבוצה של אנשים שמקשיבה למסר הזה?

האם אתם מוכנים לעבור תהליכים רגשיים ורוחניים כדי לאפשר ריפוי של היחיד ושל הקהילה כולה?

זוהי הזמנה להצטרף למעגל של אנשים שאינם מבקשים מהתא היחיד - מהאדם החולה - להשתנות וּלְהֵרָפֵא לבדו; אלא מבינים כי על הריפוי לקרות גם ברמת הקהילה. היינו: אני ואתה.

תודעת הסרטן

מהי תודעת הסרטן ומדוע היא מופיעה בעת הזו באנושות?

אנחנו רגילים לראות מחלה כעניין אישי של החולה, שהוא עצמו צריך להבריא ממנה.

בינתיים מתפשטת לה המגפה השקטה של הסרטןבכל שכבות האוכלוסייה.

מגיפה? – בישראל מאובחנים מדי יום 82 (!) חולי סרטן חדשים.

אדם הוא תא בגוף האנושות. כשאנו מבינים שכל פעולה של אדם משפיעה על סביבתו, אנו מתחילים להבין שאין גבולות ברורים בין פנים וחוץ, בין בריא לחולה, בין אני ואתה.מחלת הסרטן אינה נחלתו של היחיד אלא קריאתו לקהילה כולה להתעורר.

האם בריאותו של אדם אחד יכולה להיות מושפעת ממעגל של אנשים בריאים?

מחקרים באפי גנטיקה - מדע חדש, המובל על ידי ברוס ליפטון* וחבריו – מראים כי בריאות התאים נקבעת לפי הסביבה בה הם חיים. מוח התא יודע לזהות 'אותות' של סביבה בריאה וסביבה רעילה.

'אותות' אלו, הנשלחים לתאים על ידי מחשבות, רגשות ואמונות של האדם, הם אלו שמשפיעים על הבריאות של הגוף.

בנוסף, מראים המחקרים החדשים  כי התאים פועלים מתוך שיתוף פעולהוהקשבה זה לזה, על מנת  ליצור מערכת הרמונית ובריאה, המתחשבת בכל המאפיינים, הצרכים והפעולות של הגוף.

אנחנו חיים בתוך קהילה של 50 ביליון תאים המשתפים פעולה כדי לאפשר לנו גוף בריא…ואפילו לא שמנו לכך לב...

כאשר תאים סרטניים פועלים בגוף, הם משקפים למערכת כולה כי היא יצאה מאיזון.

התאים הסרטניים הם תאים טפיליים, "אגוצנטריים", שפועלים מתוך חוקיות של הישרדות. הם מרמים את מערכות ההגנה של הגוף ולוקחים לעצמם את כל משאביו, עד להרס מלא שלו.

על תאי הגוף להתעורר ולפעול יחדיו, כדי להציל את הגוף וליצור בו איזון מחודש.

להתעורר

האם אנחנו מוכנים להתעורר?

כפי שתאים בגוף בריא פועלים מתוך הקשבה ושיתוף פעולה, לכך גם נדרשת הקהילה להשתנות.

כמו שבגוף הפיזי השינוי מגיע מהסביבה, והסביבה נקבעת ע"י מחשבות, רגשות ואמונות; כך גם בגוף האנושות על השינוי להגיע מהסביבה, מתודעת הקהילה, ממחשבותיה רגשותיה ואמונותיה. על הקהילה לעבור מתודעה של הישרדות לתודעה של הקשבה, שיתוף פעולה ואמון.

דמיינו מעגל אנשים, המתאספים מתוך מודעות ואחריות, ושואלים את עצמם:

"אם אני מהווה חלק מהסביבה של האדם בו מתפתחת מחלת הסרטן, מה המחלה משקפת לי?  לְמַה עלי להתעורר? מה עלי לעשות?"

"אילו שינויים צריכים להתרחש במחשבות ברגשות ובאמונות שלי, כדי לאפשר לגוף האנושי האחד, לרקמה האנושית האחת, ליצור בתוכה איזון מחודש?"

כשאנו מוכנים לראות, שכל פעולה של כל אדם משפיעה על סביבתו, שכל מחשבה ורגש של היחיד מהדהדים בקהילה, אנו מתחילים להבין את החוקים החדשים.

אדוות הלב מזמינה קבוצות של אנשים, שאינם מבקשים מהתא היחיד, מהאדם החולה, להשתנות לבדו, להתרפא בעצמו, אלא מבינים כי הריפוי חייב לקרות גם ברמת הסביבה, הקהילה - אני ואתה. 

זוהי הגישה שבבסיס הדרך של אדוות הלב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לקבלת הזמנה לפעילויות ועדכונים

הפרטים התקבלו! תודה!

bottom of page